Hydraulické vyregulovanie

Firma BYTTHERM, s.r.o. Vám zabezpečí kompletné hydraulické vyregulovanie bytov a rozvodov ÚK. Zabezpečíme Vám hydraulické vyregulovanie vonkajších a vnútorných rozvodov ÚK od zdroja tepla až po vykurovacie teleso. V súčasnosti hydraulické vyregulovanie je právom považované za jednu z najdôležitejších podmienok spoľahlivej a efektívno-hospodárnej prevádzky vykurovacích systémov.

Dôležitou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť v každom úseku riešeného systému požadované prevádzkové parametre z ktorých medzi najdôležitejšie zaraďujeme správny prietok a teplotu pracovnej látky. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávne hydraulicky vyregulovaný systém prináša rôzne prevádzkové nedostatky na základe ktorých sa neúmerné zvyšujú náklady.

Nesprávne vyregulovaný systém spôsobuje:
 • zvýšenú spotrebu tepla
 • nerovnomerné a neefektívne vykurovanie a nedokurovanie jednotlivých miestnosti
 • hluk vo vykurovacom systéme

Naša firma má dlhoročné skúsenosti s celkovým hydraulickým vyregulovaním vykurovacích systémov a ponúka Vám kompletné zabezpečenie:

 • vypracovanie technicky aj ekonomicky prijateľných riešení
 • projektovanie hydraulického vyregulovania
 • montáž armatúr a jednotlivých komponentov
 • nastavenie prvkov hydraulického vyregulovania
 • kontrolné meranie
 • vystavenie protokolov so skutočne nameranými prietokmi
Hydraulické vyregulovanie a cirkulácia TÚV

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie je celkom prvý krok k efektivite úspor.
Hydraulickým vyregulovaním cirkulácie TÚV sa rozumie stanovenie cirkulačných prietokov v jednotlivých objektoch, sekciách, vetvách. Výsledkom je dosiahnutie požadovanej kvality a množstva teplej úžitkovej vody v každom odbernom mieste sústavy počas 24 hodín. 

 Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania cirkulácie TÚV

 • zabezpečená požadovaná teplota vody vo všetkých odberných miestach a v každom čase
 • úspora v spotrebe vody - nie je potrebné odpúšťať "teplú" vodu
 • úspora elektrickej energie na pohon čerpadiel
 • objektívne rozúčtovanie spotreby TÚV podľa vodomerov - rovnaká kvalita vody u všetkých odberateľov 
Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania rozvodov ÚK
 • odstránenie problémov s nedokurovaním a prekurovaním jednotlivých odberných miest pri dodržaní tepelnej pohody
 • zníženie spotreby energie na vykurovanie, čo z našich skúseností predstavuje úsporu na spotrebe paliva min. 20%
 • v závislosti od úrovne technického riešenia je návratnosť investícií 1 - 3 roky