Správa bytov a nebytových priestorov

Spoločnosť BYTTHERM, s.r.o. bola založená v roku 1993 za účelom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov a kotolní. Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti sme vychádzali z požiadaviek vlastníkov na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve.

V súčasnosti vykonávame správu bytov tromi spôsobmi: 

 • na základe "Nájomnej zmluvy" (nájomné byty vo vlastníctve mesta, alebo VÚC)
 • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
 • na základe „Mandátnej zmluvy“ (spoločenstvá vlastníkov bytov)

 Spôsob správy

V spolupráci so zástupcom vlastníkov vykonávame správu vo Vašom dome. Tento zástupca zastupuje ostatných vlastníkov, dáva podnety na riadenie činností vo Vašom dome a kontroluje činnosť správcu. Zástupca vlastníkov bytov je informovaný o finančných pohyboch na účte fondu údržby a opráv, odsúhlasuje preplatenie dodávateľských faktúr, konzultuje so správcom možnosti zlepšenia hospodárnosti chodu Vášho domu.

Oblasť výkonu správy: 

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • prevádzkovanie STA alebo iných sietí
 • prevádzku a údržbu výťahov
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu

 

Správa v ekonomickej oblasti

Oddelenie Predpis nájomného vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, dáva pokyny na úhradu došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie predpísaných zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.

Hlavné ekonomické činnosti: 

 • zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome
 • spôsoby a autorizácie čerpania prostriedkov z fondu opráv zabezpečujeme vždy s podpismi poverených zástupcov domu
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, vrátane ich vymáhania
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv

 

Správa v technickej oblasti

Pravidelne kontrolujeme prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontrolujeme činnosť dodávateľov, zabezpečujeme podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení (elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, tlakové nádoby). Vypracovávame dlhodobé a krátkodobé plány opráv, dohliadame na odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok a skúšok, zabezpečujeme a predkladáme cenové ponuky na jednotlivé práce.

Hlavné technické činnosti: 

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
 • zabezpečenie atestov, revízii a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • informovanosť vlastníkov o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmeny funkčného využitia nebytových priestorov, pripravovaných zámerov týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu
 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti

 

 Správa v právnej a legislatívnej oblasti

Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s právnikom, ktorého štandardné služby sú zahrnuté v odmene za výkon správy. Cestou tohto právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov.

Hlavné právne a legislatívne činnosti: 

 • vedenie razantných opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov cestou právnika
 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv
 • informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle daňových zákonov
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
 • výkon poradenstva v oblasti právnej, energetickej a v oblasti hospodárenia so spoločným majetkom
 • vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd alebo dražbu vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok