Správa bytov a nebytových priestorov

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Spoločnosť BYTTHERM, s.r.o. bola založená v roku 1993 za účelom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov a kotolní. Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti sme vychádzali z požiadaviek vlastníkov na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve.

V súčasnosti vykonávame správu bytov tromi spôsobmi: 

 • na základe "Nájomnej zmluvy" (nájomné byty vo vlastníctve mesta, alebo VÚC)
 • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
 • na základe „Mandátnej zmluvy“ (spoločenstvá vlastníkov bytov)

 Spôsob správy

V spolupráci so zástupcom vlastníkov vykonávame správu vo Vašom dome. Tento zástupca zastupuje ostatných vlastníkov, dáva podnety na riadenie činností vo Vašom dome a kontroluje činnosť správcu. Zástupca vlastníkov bytov je informovaný o finančných pohyboch na účte fondu údržby a opráv, odsúhlasuje preplatenie dodávateľských faktúr, konzultuje so správcom možnosti zlepšenia hospodárnosti chodu Vášho domu.

Oblasť výkonu správy: 

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • prevádzkovanie STA alebo iných sietí
 • prevádzku a údržbu výťahov
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu

 

Správa v ekonomickej oblasti

Oddelenie Predpis nájomného vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, dáva pokyny na úhradu došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie predpísaných zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.

Hlavné ekonomické činnosti: 

 • zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome
 • spôsoby a autorizácie čerpania prostriedkov z fondu opráv zabezpečujeme vždy s podpismi poverených zástupcov domu
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, vrátane ich vymáhania
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv

 

Správa v technickej oblasti

Pravidelne kontrolujeme prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontrolujeme činnosť dodávateľov, zabezpečujeme podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení (elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, tlakové nádoby). Vypracovávame dlhodobé a krátkodobé plány opráv, dohliadame na odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok a skúšok, zabezpečujeme a predkladáme cenové ponuky na jednotlivé práce.

Hlavné technické činnosti: 

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
 • zabezpečenie atestov, revízii a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • informovanosť vlastníkov o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmeny funkčného využitia nebytových priestorov, pripravovaných zámerov týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu
 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti

 

 Správa v právnej a legislatívnej oblasti

Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s právnikom, ktorého štandardné služby sú zahrnuté v odmene za výkon správy. Cestou tohto právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov.

Hlavné právne a legislatívne činnosti: 

 • vedenie razantných opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov cestou právnika
 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv
 • informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle daňových zákonov
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
 • výkon poradenstva v oblasti právnej, energetickej a v oblasti hospodárenia so spoločným majetkom
 • vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd alebo dražbu vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok 

 

Chemické čistenie

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje aj chemické čistenie.
 
Činnosť, ktorá prichádza na rad vtedy, keď sa rozvody ÚK a TÚV, výmenníky tepla začnú správať ináč ako sa majú a na čo boli určené.Vtedy účinne pôsobí chémia. Chemickým čistením sa odstraňuje usadený vodný kameň z vnútornej strany rúr a zabezpečuje sa tak priepustnosť jednotlivých dimenzii potrubí. Pri výmenníkoch tepla usádzaním vodného kameňa dochádza k zmenšovaniu výhrevnej plochy a zvyšovaniu potreby tepla na ohrev ÚK a TÚV a nehospodárnosti prevádzky výroby tepla.

Chemické čistenie

Individuálny účet

Napísal: Super User. Posted in Novinky

 

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti

 Pomerové merače umožňujú každému užívateľovi bytu (miestnosti) podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom.


V zásade sú dva možné spôsoby rozpočítania nákladov na vykurovanie.


1. Podľa spotrebovaného tepla potrebného na dosiahnutie požadovanej teploty jednotlivých miestností, čo znevýhodňuje byty s väčšími tepelnými stratami, ako sú okrajové byty, byty v prízemí alebo v poslednom poschodí. Tento spôsob je výhodný v územiach, kde vyššia spotreba tepla a tým aj vyššia úhrada za vykurovanie je kompenzovaná zníženou úhradou za nájom bytu. Nie je však vhodný pre naše podmienky, pretože súčasný spôsob výpočtu nájomného, nepriaznivú polohu bytu nezohľadňuje. 

2. Druhá možnosť rozpočítania nákladov na vykurovanie, ktorú využíva systém VIPA, je úhrada podl'a dosahovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach, vzťahujúca sa k ich celkovej ploche. Teplota každej miestnosti závisí na výkone vykurovacieho telesa. Ukazovateľom využívania inštalovaného tepelného výkonu telesa je teplota spätnej vody. Z tohto dôvodu sú pomerové merače VIPA inštalované na spiatočke telesa ústredného kúrenia! 

Merač


Podklady potrebné k rozpočítaniu nákladov na vykurovanie

Podklady potrebné k rozpočítaniu nákladov zodpovedajú rozsahu poskytovanej služby. Základná služba obsahuje výpočet úhrady za vykurovanie, zhotovenie súhrnných účtov v dvojitom vyhotovení a individuálny účet pre každého užívateľa bytu. Doplnkovými službami sú: rozpočet úhrady za teplú a studenú vodu, rozpočet úhrady pri zmene užívateľa bytu, výpočet korekcií na inštalovaný tepelný výkon a ďalšie služby podľa predchádzajúcej dohody. Rozpočet nákladov na teplú a studenú vodu vykonávame podľa dispozícií zákazníka (podľa údajov bytových vodomerov, alebo podľa osôb).

Merač


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku pri prvej inštalácií si vyžiada od majiteľa objektu údaje o plochách jednotlivých miestností, pretože výpočet úhrady vykonávame pre každú miestnosť zvlášť. Po skončení vyúčtovacieho obdobia vykonávame rozpočet úhrady nákladov, ktoré nám poskytne majiteľ domu alebo dodávateľ tepla. Pokiaľ sú súčasťou podkladov k rozúčtovaniu i údaje o výške zaplatených záloh a o zmenách užívateľov bytov v priebehu vyúčtovacieho obdobia, zahrnieme ich do vyúčtovania. Každý užívateľ bytu obdrží individuálny účet, ktorý mu poskytuje objektívnu informáciu o spôsobe výpočtu úhrady a umožňuje mu spätnú kontrolu jednotlivých položiek. 


Čo obsahuje individuálny účet 


Účet


Na individuálnom účte sú uvedené čiastky za vykurovanie a dodávku teplej, prípadne studenej vody. Priemerná vonkajšia teplota je údaj, ktorý získame od hydrometeorologickej služby a slúži ako jeden z podkladov pre výpočet. Základná úhrada uvedená v percentách, znamená podiel z celkovej čiastky za vykurovanie, ktorý sa rozpočítava rovnomerne podľa veľkosti obytnej plochy. Jedná sa tu o časť nákladov, ktorá nie je závislá na intenzite vykurovania (cca. 30% celkových nákladov na vykurovanie). Podľa intenzity vykurovania a veľkosti obytnej plochy potom je rozpočítaná zostávajúca časť celkovej úhrady. Údaj D(+) predstavuje konečnú hodnotu snímača zistenú citlivým elektronickým prístrojom. Čím vyššia je číselná hodnota, tým nižšia bola spotreba tepla v meranej miestnosti, tým je nižšia úhrada za m2 vykurovanej plochy. Súčin m2 x €/m2 je úhrada za vykurovanie miestnosti (bez hodnoty základnej úhrady). Pokiaľ je rozpočítaná úhrada za teplú alebo studenú vodu, je spôsob rozpočtu uvedený slovne.

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.