VIPA pomerové meranie

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku Vám predstavuje systém pomerového merania VIPA z Českej Republiky - Liberec, ktorý slúži na rozpočítavanie nákladov za teplo v byte užívateľa. 

Systém VIPA získal ocenenia: 

Zlatá medaila GRAND PRIX PRAGOTHERM 1982 Diplom za vynález BRUSSELS EUREKA 1997

Zlatá mediala GRAND PRIX PRAGOTHERM 1982.
Najlepší výrobok PRAGOTHERM.
Zlatá medaila výstava v Brne 1989.
Medaila a diplom za vynález BRUSSELS EUREKA 1997.
 
SO SYSTÉMOM VIPA MÁTE MOŽNOSŤ BEZPROSTREDNE ZNÍŽIŤ SPOTREBU TEPLA A TAK PRIAZNIVO OVPLYVNIŤ VÁŠ FINANČNÝ ROZPOČET!


Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozpočítavania tepla.
Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
Systém VIPA je patentovo chránený.VIPA predstavuje spojenie prednosti a vylúčenia nedostatkov ostatných zariadení. 

VIPA SYSTÉM - spojenie prednosti a vylúčenie nedostatkov ostatných zariadení

Prednosti:
 • vysoká rozlišovacia schopnosť meradiel VIPA (minimálne 5x väčšia ako u odparovacích pomerových meradiel)
 • objektívne elektronické vyhodnocovanie
 • digitálny výstup
 • vylúčenie chybného odpočtu spôsobeného paralaxou
 • preukázateľnosť vzťahov medzi dosahovanými teplotami vykurovaných miestnosti a vyššie úhrady za vykurovanie
 • vylúčenie chyby spôsobenej rozdielnym tvarom a konštrukciou vykurovacích telies
 • vylúčenie chyby spôsobenej zmenou polohy teplotného stredu vykurovaného telesa
 • vylúčenie chyby odpočtu spôsobenej teplotnou rozťažnosťou kvapaliny používanej u odparovacích meračov
 • dokonalá ochrana proti nežiaducemu ovplyvňovaniu
 • komplexné poskytovanie služby za najnižšie ceny

Úspora nákladov na vykurovanie

Cena tepla a tým aj úhrada za vykurovanie bytov, tvorí značnú položku Vášho ročného rozpočtu. Jedna z možnosti, ako výrazne túto úhradu znížiť, je pomerové meranie tepla, ktoré umožňuje každému užívateľovi bytu (miestnosti) podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom. Značnú čiastku Vášho ročného rozpočtu Vám pomôžeme znížiť tým, že budete platiť iba teplo potrebné k dosiahnutiu teploty, ako si sami v jednotlivých miestnostiach zvolíte. Nebudete platiť teplo, ktoré niekto iný preplytvá trvale pootvoreným oknom. Každý užívateľ bytu tak sám nesie zodpovednosť za hospodárnu prevádzku vykurovacích telies. 

Výsledkom je potom absolútna úspora tepla v celom objekte vo výške 10 - 30%. Táto úspora je rozhodujúcim prínosom pomerového merania. Prejaví sa v znížení celkovej čiastky k rozúčtovaniu. 

O úspore tepla nerozhoduje cena meradla, ale ekonomické správanie sa užívateľa bytu. 

 

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
 

Získané ocenenia

PRAGOTHERM '82

1982

Grand Prix PRAGOTHERM ´82

1989

Zlatá medaila Brnenský veľtrh 1989
Brussels EUREKA 97

1997

Zlatá medaila na svetovej výstave vynálezov BRUSSELS EUREKA 97

 

 

VIPA EC Infra

Napísal: Super User. Posted in Novinky

 

VIPA EC - Elektronický indikátor novej generácie - Cesta z bludišťa rozučtovania

VIPA EC

Novinka v pomerovom meraní:

Pomerové indikátory VIPA EC umožňujú každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom. 

Po úspešnom mnohoročnom využívaní indikátorov VIPA C a VIPA CT prichádza firma BYTTHERM, s.r.o. s novinkou predstavujúcou zásadnú koncepčnú zmenu využitia elektroniky v pomerovom meraní. Indikátor VIPA EC je elektronický viacsnímačový prístroj, ktorý slúži k rozpočtu nákladov na vykurovanie v objektoch s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Indikátor vykurovacích nákladov integruje teplotu spätnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu. Prvý snímač integruje priemernú teplotu spätnej vody z každého vykurovacieho telesa, druhý snímač priamo meria teplotu miestnosti a do pamäti ukladá jej priemernú hodnotu za vykurovacie obdobie. Z hodnoty námeru prvého snímača uloženého rovnako v pamäti prístroja je možné určiť priemernú teplotu každej vykurovanej miestnosti a podiel miestnosti na celkovej dodávke tepla do objektu. Tým je získaná nie len dvojitá kontrola teploty miestnosti, ale je možné odhaliť aj chyby vo veľkosti vykurovacích telies vo vzťahu k tepelným stratám miestnosti. Tretí snímač kontroluje a vylučuje možnosť chybných námerov v dôsledku spätného prehrievania spiatočného potrubia.

VIPA EC

Oblasť použitia:

Indikátor je určený pre objekty s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jednorúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre všetky druhy vykurovacích telies. Nie je použiteľný pre vykurovacie telesá vybavené doplnkovým zdrojom tepelnej energie. Napr. kúpeľňové rebríky doplnené o vykurovaciu patrónu. Nie je použiteľný pre podlahové vykurovanie.VIPA EC

VIACSNÍMAČOVÝ ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR VIPA EC:

Poskytuje:
- námer súčasného zúčtovacieho obdobia
- námer predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia
- užívateľovi bytu jednoducho kontrolovateľný  
  rozpočet úhrady za každú vykurovanú miestnosť
- priemernú teplotu miestnosti za predchádzajúce zúčtovacie obdobie
- priemernú teplotu miestnosti od začiatku súčasného zúčtovacieho obdobia
- podklady pre spravodlivý rozpočet
- dátum prípadného nežiadúceho zásahu
- jednoduchý odpočet hodnoty z veľkého displeja
- zvýšenú ochranu prístroja mechanickou a elektronickou plombou


VIPA EC

Umožňuje:
- vlastný odpočet užívateľom bytu, kontrolovateľný bez vstupu do bytu
- fyzikálne zdôvodniteľný rozpočet úhrady za vykurovanie bytu
- užívateľom bytu laicky kontrolovateľný rozpočet úhrady za každú vykurovanú miestnosť
- kontrolu optimálnej veľkosti vykurovacieho telesa

VIPA EC

Vylučuje:
- chybný námer v dôsledku zmeny polohy miesta strednej teploty vykurovacieho telesa
- chybný rozpočet pri úplnom uzatvorení vykurovacieho telesa
- krádeže tepla susedom
- chybný rozpočet pri trvalo pootvorenom okne
- chybný námer v dôsledku rozdielneho tvaru a konštrukcie vykurovacieho telesa
- nežiadúce zásahy do funkcie prístroja
- chybný rozpočet pri zateplení jednotlivého bytu

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB:

Základná služba:
Základná služba zahŕňa montáž indikátorov, každoročný odpočet indikátorov VIPA EC, každoročný rozpočet úhrady za vykurovanie, zhotovenie súhrnných účtov pre majiteľa (správcu) objektu a individuálnych účtov pre každého užívateľa bytu.

Doplnkové služby:
Doplnkovými službami sú: odpočty bytových vodomerov, rozpočet za teplú a studenú vodu, zúčtovanie a rozpočet ďalších služieb v rozsahu požadovanom zákazníkom.

 

ZOBRAZOVANÉ INFORMÁCIE

Na displeji indikátora je možné zvoliť požadovanú informáciu. Ku zmene zobrazovaného údaja je potrebné stlačiť indikátor v dolnej časti krytu. Medzi dvoma stlačeniami je treba vždy počkať cca. 5 sekúnd.

VIPA EC

01Evidenčný kód; päťmiestný alfanumerický údaj (dve písmena, tri číslice) označujú výrobné číslo indikátora.

 

 

02Minulý námer; päťmiestna číselná hodnota. Označuje námer indikátora za predchádzajúce merané obdobie. V prvom roku indikácie (merania) je zobrazená hodnota "0".

 

 

03Kontrolný kód; päťmiestný číselný údaj, ktorý slúži ku kontrole správnosti námeru a umožňuje kontrolovateľný odpočet užívateľom bytu (pomocou telefónu, emailom, faxom...). Kontrolné číslo je kódované pomocou dvoch náhodne generovaných čísel pre každý indikátor, ktoré sú nahraté do indikátora pri jeho nastavovaní a tiež archivovaný pre následnú kontrolu námeru. Tím je zaistená vysoká bezpečnosť a presnosť vykonaných odpočtov ako u odpočtovej organizácie tak i užívateľov samotných. V prvom roku indikácie je zobrazená hodnota "0".

04Kontrolná teplota; priemerná teplota miestnosti za minulé merané obdobie. V prvom roku indikácie je zobrazená hodnota "0oC".
05Aktuálny námer; päťmiestná číselná hodnota. Označuje námer od začiatku meraného obdobia.

 

 

06Priemerná teplota *; zobrazuje priemernú teplotu miestnosti od začiatku meraného obdobia.

 

 

07Aktuálny dátum *; zobrazuje aktuálny dátum.

 

 

 

* zobrazený údaj je závislý na konkrétnom nastavení indikátora

 

 

Hydraulické vyregulovanie

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Firma BYTTHERM, s.r.o. Vám zabezpečí kompletné hydraulické vyregulovanie bytov a rozvodov ÚK. Zabezpečíme Vám hydraulické vyregulovanie vonkajších a vnútorných rozvodov ÚK od zdroja tepla až po vykurovacie teleso. V súčasnosti hydraulické vyregulovanie je právom považované za jednu z najdôležitejších podmienok spoľahlivej a efektívno-hospodárnej prevádzky vykurovacích systémov.

Dôležitou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť v každom úseku riešeného systému požadované prevádzkové parametre z ktorých medzi najdôležitejšie zaraďujeme správny prietok a teplotu pracovnej látky. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávne hydraulicky vyregulovaný systém prináša rôzne prevádzkové nedostatky na základe ktorých sa neúmerné zvyšujú náklady.

Nesprávne vyregulovaný systém spôsobuje:
 • zvýšenú spotrebu tepla
 • nerovnomerné a neefektívne vykurovanie a nedokurovanie jednotlivých miestnosti
 • hluk vo vykurovacom systéme

Naša firma má dlhoročné skúsenosti s celkovým hydraulickým vyregulovaním vykurovacích systémov a ponúka Vám kompletné zabezpečenie:

 • vypracovanie technicky aj ekonomicky prijateľných riešení
 • projektovanie hydraulického vyregulovania
 • montáž armatúr a jednotlivých komponentov
 • nastavenie prvkov hydraulického vyregulovania
 • kontrolné meranie
 • vystavenie protokolov so skutočne nameranými prietokmi
Hydraulické vyregulovanie a cirkulácia TÚV

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie je celkom prvý krok k efektivite úspor.
Hydraulickým vyregulovaním cirkulácie TÚV sa rozumie stanovenie cirkulačných prietokov v jednotlivých objektoch, sekciách, vetvách. Výsledkom je dosiahnutie požadovanej kvality a množstva teplej úžitkovej vody v každom odbernom mieste sústavy počas 24 hodín. 

 Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania cirkulácie TÚV

 • zabezpečená požadovaná teplota vody vo všetkých odberných miestach a v každom čase
 • úspora v spotrebe vody - nie je potrebné odpúšťať "teplú" vodu
 • úspora elektrickej energie na pohon čerpadiel
 • objektívne rozúčtovanie spotreby TÚV podľa vodomerov - rovnaká kvalita vody u všetkých odberateľov 
Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania rozvodov ÚK
 • odstránenie problémov s nedokurovaním a prekurovaním jednotlivých odberných miest pri dodržaní tepelnej pohody
 • zníženie spotreby energie na vykurovanie, čo z našich skúseností predstavuje úsporu na spotrebe paliva min. 20%
 • v závislosti od úrovne technického riešenia je návratnosť investícií 1 - 3 roky

Pohoda a Teplo Vášho Domova

Napísal: Super User. Posted in Novinky

 Demo

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepelná pohoda v domácnosti

  Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku Vám predstavuje systém pomerového merania VIPA z Českej Republiky - Liberec, ktorý slúži na rozpočítavanie nákladov za teplo v byte užívateľa.


SO SYSTÉMOM VIPA MÁTE MOŽNOSŤ BEZPROSTREDNE ZNÍŽIŤ SPOTREBU TEPLA A TAK PRIAZNIVO OVPLYVNIŤ VÁŠ FINANČNÝ ROZPOČET!

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozpočítavania tepla.
Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
Systém VIPA je patentovo chránený a rokmi overený system.

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2012

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2013

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014